Każda wspólnota mieszkaniowa musi posiadać organ lub osobę uprawnioną do jej reprezentacji i zajmowania się bieżącymi sprawami organizacyjnymi.

Są nimi m.in. organizacja remontów, podpisywanie umów na dostawę mediów, zwoływanie zebrań i głosowań wśród mieszkańców i pilnowanie ogólnego porządku i działania całej nieruchomości. 

Takim organem może być zarząd lub zarządca. Należy pamiętać, że obydwa te organy nie są tym samym i działają w różnych wspólnotach mieszkaniowych w zależności od wyboru sposobu zarządzania przez daną wspólnotę.

Kim jest zarządca wspólnoty mieszkaniowej?

Stanowisko zarządcy wspólnoty mieszkaniowej zostało wprowadzone do polskiego systemu prawnego wraz z wejściem w życie Ustawy o gospodarce nieruchomościami. Zarządcą wspólnoty mieszkaniowej jest osoba fizyczna lub prawna

W sytuacji, gdy wspólnota nie wybrała podmiotu zarządzającego z zewnątrz, musi wybrać zarząd, czyli organ składający się z jednej lub kilku osób fizycznych, z grona właścicieli lokali w danej nieruchomości lub spoza danej wspólnoty mieszkaniowej. Jest to niezbędne, aby wspólnota mogła sprawnie funkcjonować. Jeśli wybrany został zarządca, to nie trzeba powoływać zarządu i tak samo jest w odwrotnej sytuacji, gdy w danej wspólnocie działa zarząd nie jest potrzeby zarządca.

Zarządcą jest najczęściej zewnętrzny podmiot specjalizujący się w świadczeniu tego typu usług. Podmiot ten posiada odpowiednią wiedzę z zakresu wszelkich przepisów prawnych zawartych w ustawach czy innych ważnych kwestii np. przeglądów technicznych nieruchomości, utrzymania terenu otaczającego budynek, czy kwestii związanych z remontami i konserwacją. 

Zarządzanie wspólnotą mieszkaniową nie jest łatwym zadaniem, dlatego dobrze, aby to stanowisko objęła osoba doświadczona, posiadająca odpowiednie umiejętności i wiedzę. Dzięki temu wspólnota będzie mogła działać sprawnie, a mieszkańcy będą zadowoleni z bycia jej członkami.

Obowiązki zarządcy wspólnoty mieszkaniowej

Zarządca wspólnoty mieszkaniowej często mylony jest z administratorem, jednak te dwa stanowiska różnią się znacząco od siebie. Zarządca ma znacznie więcej obowiązków, które określa ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz rozporządzenie w sprawie ochrony przeciwpożarowej

Zarządca odpowiada za utrzymanie bezpieczeństwa oraz czystości wszelkich dróg i chodników osiedlowych, a także terenów do nich przylegających. W zimie oznacza to obowiązek regularnego odśnieżania tych części osiedla, w celu zapewnienia bezpieczeństwa na terenie danej nieruchomości. 

Zarządca zajmuje się także regularną kontrolą stanu technicznego budynku m.in. przeglądami instalacji gazowych, elektrycznych, kanalizacji, a także sprawdzaniem drożności przewodów kominowych. Odpowiada on także za utrzymanie części wspólnych takich jak ławki, place zabaw, windy, korytarze i inne miejsca znajdujące się na terenie nieruchomości i użytkowane wyłącznie przez jej mieszkańców. 

zarządca wspólnoty mieszkaniowej

Zarządca wspólnoty mieszkaniowej Grudziądz jest odpowiedzialny za przygotowanie wielu niezbędnych dokumentów oraz prowadzenie dokumentacji dotyczącej zarządzanego przez niego budynku i wspólnoty mieszkaniowej. Dokumentacja ta obejmuje zarówno kwestie finansowe jak i techniczne. Zarządca reprezentuje także całą wspólnotę mieszkaniową na zewnątrz m.in. w kontaktach z usługodawcami, administracją publiczna, mediami, sądem, a także w innych sprawach na mocy pełnomocnictwa udzielonego mu przez wspólnotę mieszkaniową. Zarządca może także przygotowywać projekty uchwał, zwoływać zebrania wspólnoty mieszkaniowej w celu ich przegłosowania oraz doradzać jakie prace konserwacyjne i remontowe są niezbędne w celu utrzymania nieruchomości w dobrym stanie technicznym.

Jak wybrać dobrego zarządcę?

Wybierając zarządcę wspólnoty mieszkaniowej z Grudziądza warto zwrócić uwagę na to, aby była to osoba z wysokim poczuciem odpowiedzialność, posiadająca niezbędną wiedzę z zakresu zarządzania nieruchomościami oraz doświadczenie, które pozwoli wykonywać powierzone jej obowiązki w sposób odpowiedni. Zarządca powinien także dobrze znać przepisy prawa i potrafić je interpretować w prawidłowy sposób. 

Podstawowym i najważniejszym celem zarządcy jest sprawowanie opieki nad wspólnotą mieszkaniową i nieruchomością. Dlatego zarządca powinien być osobą gotową do działania w interesach wspólnoty mieszkaniowej i zawsze działać w sposób zgodny z zasadami etyki zawodowej

W celu zmiany zarządcy należy wypowiedzieć umowę z nim zawartą. Zmiana zarządcy jest najczęściej spowodowana niewłaściwym wykonywaniem powierzonych mu obowiązków lub niestosowaniem się do zasad etyki zawodowej. W takiej sytuacji warto szybko podjąć decyzję o jego zmianie, po to, aby nie powstały różnego rodzaju problemy związane z finansami czy dokumentacją wspólnoty mieszkaniowej.

Kategorie: Porady

0 Komentarzy

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.